Ang website ang na ay matabang ong yaten para madilem ta tang mga librong na-publish ong sadili tang bitala. Maba-yan ta ka tang Ba-long Inigoan ong Agutaynen Audibible.  May mga kantang Agutaynen na ma-download ta obin maba-yan ta ka.

Ang Mabael ang Paggegma tang Dios ong mga Taw ong Kalibotan

Juan 3:16 Animan, tenged lamang ong mabael ang paggegma tang Dios ong mga taw ong kalibotan, sindol na tang bogtong ang Ana na, agod ang maski sinopay   magto ong nandia indi mapatay, kondi magkatinir ta kaboing anday kataposan.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.