Importanti ong pangadi

Nangadi si Jesus para ong mga sinagpana na

Juan 17:1-3

1 Pagatapos ang minitala si Jesus, siminingara tanandia ong langit ig minaning , “Tatayo, kiminabot da tang oras, Padengegan mo  kay tang ana mo , agod  ang Ana mo mapagtorol ka ta dengeg ong nio.

2 Tenged sindolano nio ta podir ang maggaem ong tanan ang taw, agod magtorola  ta kaboing anday kataposan ong tanan ang mga taw ang sindol mo ong yen.

3 Magkatinir tanira tang kaboing anday kataposan mga mangilala tanira ong nio, ang matod ig tambilog lamang ang Dios, ig mga mangilala ka ong yen, ang sinobol mo.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.